Kontakt

Zapytania ofertowe

+48 503 182 066

Hot-line dla klientów

+48 227 028 974

E-mail

doradca@assecobs.pl

Formularz

Zapytaj o szczegóły

Procesy kadrowo–płacowe

Model licencji   

Profesjonalny program kadrowo płacowy wykraczający poza standardowe procesy HR

 • Większe możliwości kontroli i nadzoru ze strony centrali
 • Łatwiejszy sposób prezentacji metodologii i źródeł danych organom kontrolującym
 • Rzetelne, zgodne z obowiązującymi przepisami przetwarzanie informacji kadrowo-płacowych
 • Poprawa jakości zarządzania urlopami
 • Niskokosztowe, elektroniczne dostarczanie danych do urzędów
 • Usprawnienie procesu dostarczania pracownikom informacji o wynagrodzeniu

Zarządzanie kadrami

System pozwala na gromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji o pracownikach i zleceniobiorcach – wynagrodzeniu i jego składowych, kontach bankowych, karach, nagrodach, wyróżnieniach, ukończonych szkołach i kursach, świadectwach pracy a także informacje o członkach ich rodzin.

Program pozwala również na rejestrację i wystawianie umów o pracę, kontraktów menadżerskich i ich aneksowanie. Umożliwia przygotowanie i wysyłanie sprawozdań dla urzędów skarbowych (w tym e-Deklaracji) oraz danych dla sprawozdań GUS i programu Płatnik.

kadry-i-place

Rozwiązanie dostępne w systemach:    

Funkcji programu: Kadry

 • Przebieg zatrudnienia
 • Dyscyplina pracy
 • Stałe składniki
 • Karty urlopowe
 • Szkolenia
 • Generowanie załączników
 • Nieobecności bez kalendarza
 • Zwolnienia lekarskie e-ZLA
 • Kartoteki kadrowe
 • Zaświadczenia kadrowe
 • Zestawienia kadrowe
 • Karta urlopowa
 • Słowniki
 • Zapytania SQL
 • Raporty rozliczeniowe PFRON
 • Sprawozdania statystyczne GUS
 • Raporty ZUS
 • Redagowanie danych pracowniczych
 • Przeglądanie pracowników
 • Rejestracja i przeglądanie przebiegu zatrudnienia
 • Redagowanie oddelegowań
 • Rejestracja i przeglądanie nieobecności
 • Rejestracja nieobecności na podstawie wniosku
 • Rejestracja i przeglądanie karty urlopowej
 • Przeglądanie planów urlopowych
 • Rejestracja i przeglądanie dyscypliny pracy
 • Rejestracja i przeglądanie danych adresowych
 • Rejestracja i przeglądanie rachunków bankowych
 • Rejestracja i przeglądanie danych Urzędu Skarbowego
 • Rejestracja i przeglądanie danych podatkowych
 • Rejestracja i przeglądanie danych ubezpieczeniowych
 • Rejestracja i przeglądanie wyników badań
 • Rejestracja i przeglądanie wzorców czasu pracy
 • Rejestracja i przeglądanie stałych składników
 • Rejestracja i przeglądanie kont kosztów
 • Rejestracja i przeglądanie podwładnych
 • Rejestracja i przeglądanie zastępstw
 • Rejestracja i przeglądanie obowiązków
 • Rejestracja członków rodziny
 • Przeglądanie stanu rodzinnego
 • Rejestracja i przeglądanie świadectw pracy
 • Rejestracja i przeglądanie wykształcenia
 • Rejestracja i przeglądanie znajomości języków obcych
 • Rejestracja i przeglądanie umów lojalnościowych
 • Rejestracja i przeglądanie wyróżnień i kar
 • Rejestracja i przeglądanie dodatkowych kwalifikacji
 • Rejestracja i przeglądanie danych w kartotekach dodatkowych
 • Rejestracja i przeglądanie szkoleń dla pracowników
 • Rejestracja i przeglądanie tytułów naukowych
 • Rejestracja i przeglądanie punktów za publikacje
 • Rejestracja i przeglądanie załączników współpracownika
 • Kończące się umowy
 • Kończące się badania lekarskie

Rozwiązanie dostępne w systemach:    

Szkolenia

Rozwiązanie dostępne w systemach:    

Zarządzanie płacami

Rozwiązanie pozwala na naliczanie wielu list płac w danym miesiącu z uwzględnieniem podziału kosztów na wydziały lub stanowiska oraz wprowadzanie ewentualnych korekt danych płacowych. Oprogramowanie umożliwia również przygotowanie zestawień zbiorczych z list płac: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Funkcji programu: Płaca

 • Lista płac (paski)

 • Przelewy wynagrodzenia

 • Przelewy komornicze

 • Świadczenia socjalne

 • Składniki okresowe

 • Premie uznaniowe

 • Premia za publikacje

 • Redagowanie i przygotowanie podziału kosztów

 • Zestawienia zbiorcze

 • Zestawienia składników

 • Eksport danych do SODiR

 • Załącznik IMiR

 • Załączniki listy płac

 • Załączniki RMUA

 • Nieobecności bez kalendarza

 • Aktualizacja zaliczek

 • Wydruki list płac

 • Kartoteki płacowe

 • Słowniki

 • Zapytania SQL

 • Raporty ZUS

 • Rezerwy urlopowe

 • Rezerwy emerytalne

 • Zamknięcie miesiąca

 • Rejestracja składników płacowych

 • Przeglądanie składników płacowych

 • Rejestracja i przeglądanie nieobecności

 • Rejestracja i przeglądanie godzin pracy

 • Przeglądanie danych akordowych

 • Rejestracja i przeglądanie podziału kosztów

 • Rejestracja i przeglądanie przebiegu zatrudnienia

 • Rejestracja i przeglądanie stałych składników

 • Rejestracja i przeglądanie wyrównań składników płacowych

 • Rejestracja i przeglądanie składników okresowych

 • Rejestracja i przeglądanie korekt ZUS

 • Rejestracja i przeglądanie danych podatkowych

 • Rejestracja i przeglądanie ulg z US

 • Rejestracja i przeglądanie potrąceń

 • Rejestracja i przeglądanie pożyczek

 • Potrącenia na podstawie zaliczek

 • Karty pracownika

 • Rejestracja i przeglądanie dyscypliny pracy

 • Rejestracja i przeglądanie punktów za publikacje

 • Rejestracja nagłówka listy płac

 • Modyfikacja zaliczek

 • Przeglądanie zaliczek

   

Rozwiązanie dostępne w systemach:    

Umowy cywilnoprawne

Obszar roboczy Umowy cywilnoprawnezapewnia możliwość ewidencjonowania i rozliczania wynagrodzeń z tytułu umów innych niż umowy o pracę. Mogą to być umowy/zlecenia oraz umowy o dzieło. Umowy tego rodzaju to umowy cywilnoprawne regulowane przepisami kodeksu cywilnego, w których zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zleceniodawcy.

Szkolenia

Rozwiązanie dostępne w systemach:    

Funkcji programu: Umowy cywilnoprawne

 • Rachunki do umowy
 • Listy wypłat
 • Zestawienia wypłat
 • Zestawienia zbiorcze
 • Pozostałe wydruki
 • Zapytania SQL – umowy cywilnoprawne
 • Raporty ZUS
 • Rejestracja i przeglądanie umów cywilnoprawnych

 • Wydruk umowy cywilnoprawnej

 • Rejestracja i przeglądanie rachunków

 • Wydruk rachunku do umowy

 • Rejestracja i przeglądanie miejsc pracy

 • Rejestracja i przeglądanie nieobecności

 • Przeglądanie nieobecności

 • Rejestracja nieobecności na podstawie wniosku

 • Rejestracja i przeglądanie stałych składników

 • Rejestracja i przeglądanie kont kosztów

 • Rejestracja i przeglądanie potrąceń

 • Rejestracja i przeglądanie rachunków bankowych

 • Wybór rachunku do umowy

 • Wybór umowy cywilnoprawnej

Rozwiązanie dostępne w systemach:    

Szkolenia

Rozwiązanie dostępne w systemach:    

Pracownicze plany kapitałowe

W związku wejściem ustawy o PPK, na firmy zostały nałożone obowiązki gromadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczącej PPK oraz przekazywania pracownikom informacji o PPK. Do systemu PPK są zapisywani automatycznie wszyscy pracownicy między 18 a 54 rokiem życia, za których pracodawca odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno na umowie o pracę jak i umowie zlecenie), którzy nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK.

Funkcji programu: Pracownicze plany kapitałowe

 • Grupowe uzupełnienie listy uczestników
 • Przeglądanie raportów PPK
 • Rejestracja raportów PPK
 • Import raportów PPK
 • Przeglądanie i rejestracja uczestników PPK
 • Przeglądanie i rejestracja procentów wysokości wpłat PPK
 • Przeglądanie i rejestracja deklaracji i wniosków PPK
 • Przeglądanie i rejestracja komunikatów PPK
 • Przeglądanie i rejestracja historii danych PPK
 • Przeglądanie instytucji finansowych PPK
 • Przeglądanie i rejestracja korekt wpłat PPK
 • Przeglądanie i rejestracja zwrotów wpłat PPK
 • Informacja o nowych uczestnikach PPK
 • Informacja o wznowieniu wpłat do PPK
 • Wznowienie wpłat do PPK
 • Informacja o wpłacie transferowej do PPK
 • Utworzenie przelewu dla wpłat PPK

Rozwiązanie dostępne w systemach:    

Rozwiązanie jest propozycją zestawu predefiniowanych procesów biznesowych. System jest dostosowywany, parametryzowany jak również modyfikowany na potrzeby klienta indywidualnie na bazie analizy wdrożeniowej i procesów zachodzących w firmie.

Poznaj opinie naszych klientów

Referencje

„Współpraca z Macrologic od samego początku układała się bardzo pozytywnie”

Emilia Pecyna – Główny Specjalista ds. HR

„Teraz wszystkie spółki działają w tym samym programie, dzięki czemu mamy  organizacyjną spójność danych.
W efekcie w całej  Grupie wykorzystywany jest jednolity (bez żadnych odstępstw) sposób obliczania wskaźników, co pozwoliło nam wprowadzić jeden, wspólny dla wszystkich spółek, regulamin wynagradzania.”

 

Halina Podgórny 
Dyrektor ds. Personalnych

„Proces wysyłania deklaracji PIT jest prosty i sprawny. Przygotowuję PIT-y z podziałem na MPK, następnie wysyłam do Urzędów Skarbowych. System sam wskazuje, kto z pracowników powinien otrzymać informację PIT-11 za dany rok. Nie muszę się martwić, czy nie zapomniałam o jakimś pracowniku, czy kogoś nie pominęłam. To znacząco oszczędza czas pracy.”

 

Magdalena Litwińczuk-Dukała 
Kierownik Działu Kadr i Płac

„Zintegrowanie kadr z płacami i stworzenie jednej bazy danych pracowników usprawniło pracę Działu Rachuby Płac. Proces naliczania płac został znacznie zautomatyzowany. Podział wynagrodzenia pracownika na projekty, wg liczby przepracowanych godzin na rzecz danego projektu, odbywa się teraz w systemie, co radykalnie skróciło czas związany z przygotowaniem list płac.”

 

dr hab. Barbara Gambin 
z-ca dyrektora ds. ogólnych

Inne rozwiązania dla HR

Poznaj kompleksowy system ERP

Umów się na prezentację lub zapytaj o szczegóły

Jeżeli zainteresował Cię nasz produkt lub chcesz uzyskać więcej informacji, skorzystaj z formularza lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po zebraniu informacji będzie mógł podać Ci szacunkowy koszt wdrożenia.

 

Zapytania ofertowe

   +48 503 182 066
  doradca@assecobs.pl

Hotline dla klientów

    +48 227 028 974
Adres siedziby Macrologic ERP

Asseco Business Solutions
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

Adres centrali Asseco Business Solutions

Asseco Business Solutions
ul. Konrada Wallenroda 4c
20-607 Lublin

    www.facebook.com
    www.linkedin.com
    www.assecobs.pl  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas. Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną.


  Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.*
  Udzielam zgody na nawiązywanie kontaktu ze mną z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w celu przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez Asseco Business Solutions SA telefonicznie na podany numer telefonu.*

  Polityka prywatności

  © 2019 Asseco Business Solutions. All rights reserved.